• க.பொ.த (சா/த) மாணவர்களுக்கான உதவி கருத்தரங்கு வினாப்பத்திரங்களின் தொகுப்பு*

    *e - தக்சலாவ வெளியீடு*

    https://www.teachmorebook.lk/2023/03/blog-post_30.html?m=1