Header Ads

Showing posts with label past papers. Show all posts
Showing posts with label past papers. Show all posts

தரம் - 09 வினாப்பத்திரங்கள் முதலாம ்தவணைப் பரீட்சை வடமேல் மேல் மாகாணம்

November 09, 2023 0

  தரம் - 09 வினாப்பத்திரங்கள் முதலாம ்தவணைப் பரீட்சை  வடமேல் மேல் மாகாணம்  தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் சிங்களம் - இரண்டாம் மொழி விஞ்ஞ...

தரம் 8 முதலாம் தவணைப் பரீட்சை - வினாப் பத்திரங்கள் வடமேல் மாகாணம்

November 09, 2023 0

தரம் 8  முதலாம் தவணைப் பரீட்சை - வினாப் பத்திரங்கள் வடமேல் மாகாணம்   தமிழ் மொழி மொழியும் இலக்கியம் சிங்களம் - இரண்டாம் மொழி விஞ்ஞானம் ...

முதலாம் தவணைப் பரீட்சை - வினாப் பத்திரங்கள் தரம் - 07 வடமேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்

November 09, 2023 0

முதலாம் தவணைப் பரீட்சை  வினாப் பத்திரங்கள் தரம் - 07 வடமேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் இரண்டாம் மொழி - சிங்...

தரம் - 6 முதலாம் தவணை வினாப்பத்திரங்கள் வடமேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்

November 09, 2023 0

  தரம் - 6 முதலாம் தவணை வினாப்பத்திரங்கள் வடமேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்  கணிதம் விஞ்ஞானம் தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் ...

Powered by Blogger.