தரம் 10 நிகழ்நிலைப் பரீட்சைகள்

 01. தமிழ் 

 02. கணிதம்
 
 03. விஞ்ஞானம்  04. சமயம் 

 4.1 இந்துசமயம் 

 4.2 கிறிஸ்தவம் 

 4.3 இஸ்லாம் 

 05. ஆங்கிலம்
 
 06. சிங்களம் 

 07. வரலாறு 


 08. ICT 

 09. மனைப்பொருளியல் 

 10.

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post