அலகு - 13 அட்சர கணிதப் பின்னங்கள் அலகு - 14 சதவீதம் அலகு - 15 சமன்பாடுகள் அலகு - 16 இணைகரங்கள் - 1 அலகு - 17 இணைகரங்கள் - 2 அலகு - 18 தொடைகள் அலகு - 19 மடக்கை - 1 அலகு - 20 மடக்கை - 2 அலகு - 21 வரைபுகள் அலகு - 22 வீதம்

Post a Comment

Previous Post Next Post