தரம் 08 நிகழ்நிலைப் பரீட்சைகள்

01.தமிழ் 

 02. கணிதம் 

 03. விஞ்ஞானம் 

 04. சமயம் 


 4.1 இந்துசமயம் 

 4.2 கிறிஸ்தவம் 

 4.3 இஸ்லாம் 

 05. ஆங்கிலம் 

 06. சிங்களம் 

 07. வரலாறு 
 08. ICT 

 09. மனைப்பொருளியல் 

 10

Post a Comment

Previous Post Next Post