தரம் 11 நிகழ்நிலைப் பரீட்சைகள்

 01.தமிழ் 

 02. கணிதம்
 
 03. விஞ்ஞானம் 

 04. சமயம் 

 4.1 இந்துசமயம் 

 4.2 கிறிஸ்தவம் 

 4.3 இஸ்லாம்  05. ஆங்கிலம் 

 06. சிங்களம் 

  07. வரலாறு 

08. ICT 

 09. மனைப்பொருளியல் 

 10 புவியியல்


1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post