1.0 தமிழ் 


2.0 கணிதம்3.0 சுற்றாடல் 


பசறை கல்வி வலயம் 


4.0 சமயம் 

 4.1 இந்துசமயம் 

4.2 கிறிஸ்தவம் 

 4.3 இஸ்லாம் 

5.0 ஆங்கிலம்6.0 சிங்களம் 

7.0 மாதிரிப் பரீட்சை 

8.0 நுண்ணறிவு 
1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post