1.0 தமிழ்
2.0 கணிதம்
3.0 சுற்றாடல் 4.0 சமயம் 

 4.1 இந்துசமயம் 

4.2 கிறிஸ்தவம் 

 4.3 இஸ்லாம் 


5.0 ஆங்கிலம் 

6.0 சிங்களம் 

Post a Comment

Previous Post Next Post