தரம் 11 விஞ்ஞானம், அலகு ரீதியான செயலட்டைகள்

தாவர விலங்குக்கலங்களின் கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடும். இரசாயனக் கணித்தல்கள் உயிர்ப் பல்வகைமை வாயுக்கள் இரும்பு பிரித்தெடுப்பு மானிட இனப்பெருக்கத் தொகுதி சமிபாட்டுத் தொகுதி இரசாயனத் தாக்கங்களின் வெப்பவிளைவு ஒளித்தொகுப்பு வெப்பம் மின் சாதனங்களின் வலுவும் சக்தியும் இலத்திரனியல் மின் இரசாயனம் மின் காந்தவியலும் தூண்டலும் ஐதரோக்காபன்களும் அவற்றின் பெறுதிகளும் Revision Tute 5 Unit 6 to 10 Unit 15

Post a Comment

Previous Post Next Post